تحقیق و توسعه (R&D)

چشم انداز گروه فولادی البرز غرب، تعالی مستمر کیفیت و کمیت محصولات و خدمات می باشد. جهت تحقق این چشم انداز، تحقیق و توسعه به عنوان یکی از فرآیندهای کلیدی در حوزه نوآوری و طراحی و مهندسی جاری شده و هدف اصلی آن ایجاد شرایط لازم جهت حفظ و توسعه شایستگی های کلیدی و ارتقای قابلیت های تکنولوژیکی سازمان است. در حال حاضر این واحد تحت نظارت مستقیم مدیریت کارخانه و متشکل از کارشناسان ممتاز برق، مکانیک و طراحی، تاسیسات، متالورژی و انتخاب مواد مهندسی، در راستای ارتقاء کیفیت محصول، طراحی قطعات و محصولات جدید، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریها و کسب و بومی سازی دانش فنی در چهارچوب سیاست های مدیریت شرکت فعالیت می نماید.