هیات رئیسه

هیات رئیسه : دکتر امین سعدی - دکتر احمد سعدی
قائم مقام هیات رئیسه : مجید سعدی